Projekt „Nowy zawód!”

Informacje o projekcie

Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „MARKAB” Sp. z o.o. ogłasza nabór do Projektu „Nowy zawód!” realizowanego w ramach: umowy o dofinansowanie nr umowy RPLD.10.02.02-10-B014/17-00
Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”
Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu

Celem projektu jest uzyskanie nowego lub utrzymanie/kontynuacja zatrudnienia poprzez dostosowanie kwalifikacji do potrzeb regionalnej gospodarki przez 60os.(5 kobiet i 55 mężczyzn) przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, którzy pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa łódzkiego w okresie od 02-2018r. do 12-2019r. poprzez zastosowanie doradztwa zawodowego połączonego z IPD, poradnictwa psychologicznego, szkoleń zawodowych oraz pośrednictwa pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Adresaci projektu

W projekcie mogą wziąć udział:

– osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

– osoby przewidziane do zwolnienia i/lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Harmonogram wsparcia w ramach projektu: „Nowy zawód!”

Rekrutacja uczestników trwa od marca 2018 roku w sposób ciągły,
Projektodawca przewidział następujące formy wsparcia

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla 60 osób połączone z Indywidualnym Planem Działania  ………………  od kwietnia 2018

Indywidualne spotkania z psychologiem  ………………  od kwietnia 2018

Przeprowadzenie badań lekarskich oraz testów psychologicznych  ………………  od maja 2018

Szkolenia zawodowe:  ………………  od maja 2018

Szkolenie z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla 60 osób   ………………  od maja 2018

Szkolenie na prawo jazdy kat. C dla 20 osób  ………………  od czerwca 2018

Szkolenie na prawo jazdy kat. D dla 20 osób  ………………  od czerwca 2018

Szkolenie na prawo jazdy kat. C+E dla 20 osób  ………………  od września 2018

Egzaminy na prawo jazdy

Szkolenie z obsługi tachografów

Szkolenia indywidualne

Pośrednictwo Pracy

— Udział w projekcie jest bezpłatny! —

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Regulamin rekrutacji
—-> pobierz regulamin <—-

Formularz uczestnika
—-> pobierz formularz <—-

Oświadczenie uczestnika
—-> pobierz oświadczenie <—-

Umowa wsparcia
—-> pobierz umowę <—-

Zapytania ofertowe

Data zamieszczenia 14-06-2018 r.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1/2018/Markab dotyczącego świadczenia usług instruktora zajęć teoretycznych – wykładowcy w zakresie nauki jazdy kategorii C, C+E, D oraz instruktora zajęć praktycznych na kategorię C, C+E, D, oraz zajęć praktycznych kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, wyłoniono następujących Wykonawców:

Lp.

Imię i nazwisko i/lub

Nazwa (firma) Wykonawcy

Liczba ogółem uzyskanych punktów

1. Dariusz Błocisz

90,00

2. Szymon Burzyński

90,00

3. Krzysztof Ławniczek

90,00

4. Arkadiusz Wachula

90,00

Pełna wersja protokołu do zapytania ofertowego nr 1/2018/Markab.

Data zamieszczenia 14-06-2018 r.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 2/2018/Markab dotyczącego zakupu i dostawy oleju napędowego na potrzeby własnej bazy transportowej, która będzie wykorzystywana do realizacji projektu „Nowy zawód!”, wyłoniono następującego Wykonawcę:

Nazwa: Firma Handlowo-Usługowa „KWIATKOWSKI” Grzegorz Kwiatkowski

Adres siedziby Wykonawcy: 95-035 Ozorków, ul. Podleśna 20

NIP: 775 100 02 05

REGON: 610097562

Pełna wersja protokołu do zapytania ofertowego nr 2/2018/Markab.

Data zamieszczenia 24-08-2018 r.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 4/2018/Markab dotyczącego świadczenia usług wykładowców-trenerów zajęć teoretycznych kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla łącznej liczby – 60 osób, wyłoniono następujących Wykonawców:

Lp.

Imię i nazwisko i/lub

Nazwa (firma) Wykonawcy

Liczba ogółem uzyskanych punktów

1. Dariusz Błocisz

90,00

2. Arkadiusz Wachula

90,00

Pełna wersja protokołu do zapytania ofertowego nr 4/2018/Markab.

Kontakt z Biurem projektu

Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „MARKAB” Sp. z o.o.
Adres: 95-100 Zgierz, ul. Wiosny Ludów 26a
Adres e-mail: markab@markab.pl
Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 8.00-18.00

separator