Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt „Kierowca zawodowy – szansa na dalszą pracę”

Informacje o projekcie

„Kierowca zawodowy – szansa na dalszą pracę” to bezpłatny projekt szkoleniowy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Cel główny projektu

Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji zawodowych w zakresie uprawnień kierowcy zawodowego do potrzeb rynku pracy przez 140 mieszkańców miasta Łódź i powiatu zgierskiego, którzy utracili pracę lub są zagrożeni jej utratą, w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2015 r.

Cele szczegółowe projektu

Cel szczegółowy nr 1 zakłada znalezienie zatrudnienia przez 140 (20 kobiet i 120 mężczyzn) uczestników projektu poprzez działania wspierające i przygotowujące uczestników projektu do aktywnego poruszania się po rynku pracy.
Cel szczegółowy nr 2 zakłada zdobycie prawa jazdy kat. C przez 100 uczestników projektu (w tym 16 kobiet i 84 mężczyzn) do końca lutego 2015 r.
Cel szczegółowy nr 3 zakłada zdobycie prawa jazdy kat. C+E przez 20 uczestników projektu (w tym 4 kobiety i 16 mężczyzn) do końca lutego 2015 r.
Cel szczegółowy nr 4 zakłada zdobycie kwalifikacji wstępnej przez 120 uczestników projektu (w tym 20 kobiet i 100 mężczyzn) do końca marca 2015 r.

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest w okresie 01.04.2013 r. – 31.03.2015 r.

Działania w ramach projektu

I. Doradztwo zawodowe, psychologiczne i pośrednictwo pracy

Zadanie zakłada świadczenie usług:

 • poradnictwa zawodowego w wymiarze 1 godzina na osobę,
 • wsparcia psychologicznego w wymiarze 1 godzina na osobę,
 • pośrednictwa pracy w wymiarze 2 godziny na osobę.

Doradztwo będzie świadczone w siedzibie projektodawcy w Zgierzu.

Wszystkie zajęcia w ramach projektu odbędą się poza miejscem i godzinami pracy uczestników.

II. Kurs prawa jazdy kategorii „C” z obsługą tachografu i kursem pierwszej pomocy – 10 edycji po 10 osób

Zakres szkolenia:

 1. Kurs prawa jazdy obejmujący zajęcia teoretyczne z zakresu przepisów ruchu drogowego w wymiarze 20 godzin na grupę oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 30 godzin na osobę,
 2. Obsługa tachografu w wymiarze 5 godzin / edycja,
 3. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej: techniki udzielania pierwszej pomocy, zajęcia praktyczne na manekinie pod okiem specjalisty od resuscytacji. Czas trwania: 2 godziny / edycja,
 4. Zajęcia jazdy w alkogoglach: uczestnicy szkoleń będą, pod okiem instruktora, jeździć w tzw. alkogoglach, czyli „po spożyciu”, co uświadomi im zagrożenia wynikające z bezmyślności kierowców spożywających alkohol, jak również ze spowolnienia reakcji na zdarzenia drogowe. Czas trwania: 1 godzina na osobę.

Przed przystąpieniem do państwowego egzaminu na prawo jazdy, uczestnicy muszą zaliczyć egzamin wewnętrzny, na takich samych zasadach jak egzamin państwowy. Kursy obsługi tachografu i kurs pierwszej pomocy przedmedycznej również zakończą się egzaminem wewnętrznym.

III. Kurs prawa jazdy kategorii „C+E” z obsługą tachografu i kursem pierwszej pomocy – 2 edycje po 10 osób

Zakres szkolenia:

 1. Kurs prawa jazdy obejmujący zajęcia teoretyczne z zakresu przepisów ruchu drogowego w wymiarze 20 godzin na grupę oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 25 godzin na osobę,
 2. Obsługa tachografu w wymiarze 5 godzin / edycja,
 3. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej: techniki udzielania pierwszej pomocy, zajęcia praktyczne na manekinie pod okiem specjalisty od resuscytacji. Czas trwania: 2-4 godziny / edycja,
 4. Zajęcia jazdy w alkogoglach: uczestnicy szkoleń będą, pod okiem instruktora, jeździć w tzw. alkogoglach, czyli „po spożyciu”, co uświadomi im zagrożenia wynikające z bezmyślności kierowców spożywających alkohol, jak również ze spowolnienia reakcji na zdarzenia drogowe. Czas trwania: 1 godzina na osobę.

Przed przystąpieniem do państwowego egzaminu, uczestnicy muszą zaliczyć egzamin wewnętrzny, na takich samych zasadach jak egzamin państwowy. Kursy obsługi tachografu i kurs pierwszej pomocy przedmedycznej również zakończą się egzaminem wewnętrznym.

IV. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców zawodowych kat. C, C+E (osoby od 21. roku życia) – 12 edycji po 10 osób

Kurs odbędzie się w wymiarze:

 • 130 godzin teorii / edycja, z wykorzystaniem platformy e-learningowej,
 • 8 godzin praktyki / osoba,
 • zajęcia na symulatorze w wymiarze 2 godziny / osoba.

Po ukończeniu szkolenia, kierowca otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu, które uprawnia go do przystąpienia do egzaminu teoretycznego (test kwalifikacyjny) przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.

V. Kurs kwalifikacji wstępnej pełnej dla kierowców zawodowych kat. C, C+E (osoby od 18. do 21. roku życia) – 2 edycje po 10 osób

Kurs odbędzie się w wymiarze:

 • 260 godzin teorii / edycja, z wykorzystaniem platformy e-learningowej,
 • 16 godzin praktyki / osoba,
 • zajęcia na symulatorze w wymiarze 4 godziny / osoba.

Po ukończeniu szkolenia, kierowca otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu, które uprawnia go do przystąpienia do egzaminu teoretycznego (test kwalifikacyjny) przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do 140 osób dorosłych (w tym do 20 kobiet i do 120 mężczyzn), mieszkańców województwa łódzkiego z powiatu zgierskiego oraz miasta Łódź.

Uczestnikami projektu będą:

 • osoby zwolnione, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • osoby przewidziane do zwolnienia, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • osoby zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (osoby zatrudnione u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

Dodatkowe kryterium: posiadanie prawa jazdy, odpowiednio kat. B dla uczestników nauki jazdy kat. C oraz kat. C dla uczestników nauki jazdy kat C+E.

Priorytetowo traktowane będą kobiety, osoby o słabszych kwalifikacjach oraz osoby bezrobotne.

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja rozpoczęła się w kwietniu 2013 r., składa się z następujących etapów:

 1. przyjmowanie zgłoszeń od osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Zgłoszenia są przyjmowane w Biurze Projektu, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 2. Zaproszenie osób, które wypełniły formularz na rozmowę z Komisją Rekrutacyjną, w skład której wchodzą Koordynator projektu, Specjalista ds. rekrutacji i aktywizacji oraz Asystent koordynatora. Kryteria: posiadanie prawa jazdy kat. B (dla uczestnika kursu na C) lub prawa jazdy kat. C (dla uczestnika kursu na C+E). Po stwierdzeniu kwalifikowalności uczestnika i ewentualnej przynależności do jednej z w.w. grup, komisja kieruje uczestnika na badania lekarskie.
 3. Przy kwalifikowaniu do projektu będą brane pod uwagę (oprócz kryteriów dostępu do projektu):
 • kompletność i poprawność dokumentów (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o spełnieniu kryteriów uprawniających do udziału w projekcie, deklaracja przystąpienia do projektu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych)
 • wynik badań psychologicznych i lekarskich.

Rekrutacja będzie ciągła, zakończy się skompletowaniem uczestników do ostatnich edycji. Podczas każdego etapu wnioskodawca ma na uwadze zachowanie zasady równości płci (pierwszeństwo w udziale w projekcie mają kobiety). W wyniku rekrutacji zostanie stworzona lista uczestników oraz lista rezerwowa.

— Pobierz ankietę zgłoszeniową —

— Pobierz Regulamin rekrutacji —

Aktualności dotyczące projektu

26 września 2014 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C9
Z dniem 26 września 2014 r. rozpoczęły się zajęcia teoretyczne kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C9.

23 września 2014 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – grupa KW 10
Z dniem 23 września 2014 r. rozpoczęły się zajęcia teoretyczne kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – grupa KW 10.

22 sierpnia 2014 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – grupa KW 9
Z dniem 22 sierpnia 2014 r. rozpoczęły się zajęcia teoretyczne kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – grupa KW 9.

11 sierpnia 2014 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 8
Z dniem 11 sierpnia 2014 r. rozpoczęły się zajęcia praktyczne kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 8.

8 sierpnia 2014 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 8
Z dniem 8 sierpnia 2014 r. rozpoczęły się zajęcia teoretyczne kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 8.

7 lipca 2014 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 7
Z dniem 7 lipca 2014 r. rozpoczęły się zajęcia praktyczne kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 7.

4 lipca 2014 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 7
Z dniem 4 lipca 2014 r. rozpoczęły się zajęcia teoretyczne kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 7.

1 lipca 2014 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – grupa KW 8
Z dniem 1 lipca 2014 r. rozpoczęły się zajęcia teoretyczne kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – grupa KW 8.

1 czerwca 2014 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kategorii C+E – grupa C+E 2
Z dniem 1 czerwca 2014 r. rozpoczęły się zajęcia praktyczne kursu prawa jazdy kategorii C+E – grupa C+E 2.

30 maja 2014 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii C+E – grupa C+E 2
Z dniem 30 maja 2014 r. rozpoczęły się zajęcia teoretyczne kursu prawa jazdy kategorii C+E – grupa C+E 2.

14 maja 2014 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – grupa KW 7
Z dniem 14 maja 2014 r. rozpoczęły się zajęcia teoretyczne kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – grupa KW 7.

17 kwietnia 2014 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 6
Z dniem 17 kwietnia 2014 r. rozpoczęły się zajęcia praktyczne kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 6.

16 kwietnia 2014 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 5
Z dniem 16 kwietnia 2014 r. rozpoczęły się zajęcia praktyczne kursu prawa jazdy kategorii C grupa C 5.

13 kwietnia 2014 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 6
Z dniem 13 kwietnia 2014 r. rozpoczęły się zajęcia teoretyczne kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 6.

12 kwietnia 2014 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 5
Z dniem 12 kwietnia 2014 r. rozpoczęły się zajęcia teoretyczne kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 5.

8 kwietnia 2014 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – grupa KW 6
Z dniem 8 kwietnia 2014 r. rozpoczęły się zajęcia teoretyczne kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – grupa KW 6.

7 kwietnia 2014 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – grupa KW 5
Z dniem 7 kwietnia 2014 r. rozpoczęły się zajęcia teoretyczne kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – grupa KW 5.

12 marca 2014 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 4
Z dniem 12 marca 2014 r. rozpoczęły się zajęcia praktyczne kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 4.

9 marca 2014 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 4
Z dniem 9 marca 2014 r. rozpoczęły się zajęcia teoretyczne kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 4.

31 stycznia 2014 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – grupa KW 4
Z dniem 31 stycznia 2014 r. rozpoczęły się zajęcia teoretyczne kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – grupa KW 4.

30 stycznia 2014 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – grupa KW 3
Z dniem 30 stycznia 2014 r. rozpoczęły się zajęcia teoretyczne kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – grupa KW 3.

26 stycznia 2014 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kategorii C+E – grupa C+E 1
Z dniem 26 stycznia 2014 r. rozpoczęły się zajęcia praktyczne kursu prawa jazdy kategorii C+E – grupa C+E 1.

24 stycznia 2014 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii C+E – grupa C+E 1

Z dniem 24 stycznia 2014 r. rozpoczęły się zajęcia teoretyczne kursu prawa jazdy kategorii C+E – grupa C+E 1.

18 grudnia 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 3

Z dniem 18 grudnia 2013 r. rozpoczęły się zajęcia praktyczne kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 3.

16 grudnia 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 3

Z dniem 16 grudnia 2013 r. rozpoczęły się zajęcia teoretyczne kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 3.

15 grudnia 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 2

Z dniem 15 grudnia 2013 r. rozpoczęły się zajęcia praktyczne kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 2.

13 grudnia 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 2
Z dniem 13 grudnia 2013 r. rozpoczęły się zajęcia teoretyczne kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 2.

15 listopada 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – grupa KW 2
Z dniem 15 listopada 2013 r. rozpoczęły się zajęcia teoretyczne kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – grupa KW 2.

14 listopada 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – grupa KW 1
Z dniem 14 listopada 2013 r. rozpoczęły się zajęcia teoretyczne kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – grupa KW 1.

24 września 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 1
Z dniem 24 września 2013 r. rozpoczęły się zajęcia praktyczne kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 1.

19 września 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 1
Z dniem 19 września 2013 r. rozpoczęły się zajęcia teoretyczne kursu prawa jazdy kategorii C – grupa C 1.

14 czerwca 2013 r.
Konferencja prasowa dot. realizacji projektu
W dniu 14 czerwca 2013 r. odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezydent Miasta Zgierza, przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, personelu zarządzającego Projektem, której celem jest promocja Projektu.

3 czerwca 2013 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników
Z dniem 3 czerwca 2013 r. rozpoczęła się rekrutacja uczestników do projektu. Rekrutacja będzie odbywać się na bieżąco wraz z dostarczaniem dokumentów przez beneficjentów. W ramach procedury rekrutacyjnej przewidziane są badania lekarskie, badania psychologiczne oraz spotkanie z doradcą zawodowym.

— Pobierz Regulamin rekrutacji —

1 kwietnia 2013 r.
Rozpoczęcie realizacji projektu
Z dniem 1 kwietnia 2013 r. ruszyła realizacja projektu „Kierowca zawodowy – szansa na dalszą pracę”, skierowanego do osób z terenu powiatu zgierskiego oraz miasta Łodzi. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Zapytania ofertowe

Data zamieszczenia 24-10-2013 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Dostawa paliwa diesel (oleju napędowego) na potrzeby prowadzenia kursów prawa jazdy oraz kwalifikacji wstępnej. KOD CPV: 09134200-9. Termin składania ofert upływa w dniu: 12 listopada 2013 r.

—-> pobierz szczegółowy opis zamówienia <—-

Data zamieszczenia 21-10-2013 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Wynajem sali do prowadzenia zajęć teoretycznych i ćwiczeń w ramach kwalifikacji wstępnej – Zamawiający zapewnia wyposażenie sali w komputery. KOD CPV: 70220000-9. Termin składania ofert upływa w dniu: 5 listopada 2013 r.

—-> pobierz szczegółowy opis zamówienia <—-

Data zamieszczenia 21-10-2013 r.
UWAGA! ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3
W związku z uwagami poczynionymi przez jednego z oferentów – z zapytania ofertowego nr 3 dotyczącego oprogramowania e-learningowego wspomagającego proces nauczania w ramach kursów kwalifikacji wstępnej usunięto zapis dotyczący wymogu certyfikacji przedmiotowego oprogramowania. W załączeniu aktualne brzmienie zapytania. Jednocześnie informujemy, iż wydłużeniu ulega termin składania ofert – do dnia 5 listopada 2013 roku.

—-> pobierz szczegółowy opis zamówienia <—-

Data zamieszczenia 16-10-2013 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Zakup 100 szt. oprogramowania e-learningowego zapewniającego dostęp do platformy edukacyjnej w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz zakup 20 szt. oprogramowania e-learningowego zapewniającego dostęp do platformy edukacyjnej w ramach kwalifikacji wstępnej. KOD CPV: 80420000-4. Termin składania ofert upływa w dniu: 31 października 2013 r.

—-> pobierz szczegółowy opis zamówienia <—-

Data zamieszczenia 14-10-2013 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Wynajem pojazdu ciężarowego przystosowanego do prowadzenia szkolenia kierowców w ramach części praktycznej kwalifikacji wstępnej. KOD CPV: 34134000-6, PA01-7. Termin składania ofert upływa w dniu: 29 października 2013 r.

—-> pobierz szczegółowy opis zamówienia <—-

Data zamieszczenia 14-10-2013 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia w zakresie jazdy w warunkach specjalnych z wykorzystaniem symulatora pojazdu ciężarowego w ramach kwalifikacji wstępnej. KOD CPV: 80411200. Termin składania ofert upływa w dniu: 29 października 2013 r.

—-> pobierz szczegółowy opis zamówienia <—-

Kontakt z Biurem projektu

Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „MARKAB” Sp. z o.o.
Adres: 95-100 Zgierz, ul. Wiosny Ludów 26a
Adres e-mail: biuro@markab.pl
Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 8.00-18.00

.
.

logo_lodzkie2

Urząd Marszałkowski w Łodzi – POKL
www.pokl.lodzkie.pl

separator

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzkiwww.efs.gov.pl