Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt „Kwalifikacja wstępna warunkiem utrzymania się kierowców zawodowych na rynku pracy”

Informacje o projekcie

„Kwalifikacja wstępna warunkiem utrzymania się kierowców zawodowych na rynku pracy” to bezpłatny projekt szkoleniowy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Cel główny projektu

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku pracy grupy 105 osób pracujących, mieszkańców województwa łódzkiego, poprzez uaktualnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych w zawodzie z grupy deficytowych (kierowca zawodowy) i dostosowanie ich do obowiązującego prawodawstwa, w okresie od maja 2011 r. do kwietnia 2012 r.

Cele szczegółowe projektu

Cel szczegółowy nr 1 zakłada zapewnienie zgodności z obowiązującym prawodawstwem posiadanych kwalifikacji zawodowych w zakresie wymaganym ustawą o transporcie drogowym – kwalifikacja wstępna pełna kat. „C”, „C+E” przez 15 osób.
Cel szczegółowy nr 2 zakłada zapewnienie zgodności z obowiązującym prawodawstwem posiadanych kwalifikacji zawodowych w zakresie wymaganym ustawą o transporcie drogowym – kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. „C”, „C+E”, „D”, „D+E” przez 90 osób.

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest w okresie 1.05.2011 r. – 30.04.2013 r.

Działania w ramach projektu

I. Kurs kwalifikacji wstępnej pełnej dla kierowców zawodowych kat. C, C+E (1 edycja x 15 osób)

Kwalifikację wstępną powinien ukończyć kierowca, który uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009 r. lub prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008 r. Kierowca, który ukończył wcześniej kurs w zakresie przewozu rzeczy lub osób i uzyskał prawo jazdy kat C lub C1 po dniu 10 września 2009 r. lub prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008 r. zobowiązany jest do odbycia pełnej kwalifikacji wstępnej.

Zakres szkolenia teoretycznego został określony zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. Nr 53 Poz.314). Czas trwania:

 1. szkolenie teoretyczne z wykorzystaniem platformy e-learningowej: 260 godzin / edycja,
 2. szkolenie praktyczne (jazda w ruchu miejskim): 16 godzin / osoba,
 3. nauka jazdy w trudnych warunkach na drodze na symulatorze: 4 godziny / osoba.

Po ukończeniu szkolenia kierowca otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu, które uprawnia go do przystąpienia do egzaminu teoretycznego (test kwalifikacyjny) przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.

II. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców zawodowych kat. C, C+E, D, D+E (6 edycji po 15 osób)

Przepisy ustawy i rozporządzenia wprowadzają do prawa polskiego możliwość uzyskania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, która jest krótsza od kwalifikacji wstępnej o połowę (140 godzin). Oznacza to, że osoby zamierzające kierować pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, które ukończyły 21 lat oraz osoby zamierzające kierować pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii D, D+E, które ukończyły 23 lata, będą mogły ukończyć kwalifikację wstępna przyspieszoną co znacząco ułatwi im dostęp do zawodu kierowcy.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób dotyczy wszystkich tych, których prawo jazdy zostało wydane po 10 września 2008 r. oraz ukończyli:

 • 21 lat o ile przewóz wykonywany będzie na liniach regularnych, gdzie trasa nie przekracza 50 km.
 • 23 lata, nie ma ograniczeń dotczących przewozu.

Zakres szkolenia teoretycznego został określony zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. Nr 53 Poz.314). Czas trwania:

 1. szkolenie teoretyczne z wykorzystaniem platformy e-learningowej: 130 godzin / edycja,
 2. szkolenie praktyczne (jazda w ruchu miejskim): 8 godzin / osoba,
 3. nauka jazdy w trudnych warunkach na drodze na symulatorze: 2 godziny / osoba.

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do pracujących osób dorosłych, mieszkańców województwa łódzkiego (z wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą), z powiatu zgierskiego oraz miasta Łódź. Szkolenia odbędą się poza miejscem i godzinami pracy uczestników.

Dodatkowe kryterium: posiadanie prawa jazdy odpowiednio kat. C, C+E, D, D+E (odpowiednio dla kwalifikacji wstępnej C, C+E, D, D+E).

Priorytetowo traktowane będą kobiety, osoby z maksymalnie średnim wykształceniem, osoby powyżej 45 roku życia oraz mieszkańcy terenów wiejskich.

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja rozpoczęła się 1 maja 2011 r. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze projektu. Rekrutacja składa się z 4 etapów:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń od osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Zgłoszenia są przyjmowane w Biurze Projektu, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
 2. Zaproszenie osób, które wypełniły formularz na rozmowę z komisją rekrutacyjną, w skład której wchodą koordynator projektu oraz doradca zawodowy. W pierwszej kolejności zapraszane będą kobiety i osoby z maksymalnie średnim wykształceniem, potem – osoby w wieku powyżej 45 lat oraz mieszkańcy terenów wiejskich. Następne osoby – wg kolejności zgłoszeń. Dodatkowe kryterium: posiadanie prawa jazdy odpowiednio kat. C, C+E, D, D+E (odpowiednio dla kwalifikacji wstępnej C, C+E, D, D+E). Po stwierdzeniu kwalifikowalności uczestnika i ewentualnej przynależności do jednej z w.w. grup, komisja kieruje uczestnika na badania lekarskie,
 3. Badania lekarskie,
 4. Badania psychologiczne.

Podczas każdego etapu wnioskodawca ma na uwadze zachowanie parytetu 50% osób w wieku 45+ w grupie osób przyjętych do projektu oraz zachowanie zasady równości płci (pierwszeństwo w udziale w projekcie mają kobiety). W wyniku rekrutacji została stworzona lista uczestników oraz lista rezerwowa.

— Pobierz ankietę zgłoszeniową —

Aktualności dotyczące projektu

1 maja 2011 r.
Rozpoczęcie realizacji projektu.
Z dniem 1 maja 2011 r. ruszyła realizacja projektu „Kwalifikacja wstępna warunkiem utrzymania się kierowców zawodowych na rynku pracy”, skierowanego do osób pracujących z terenu powiatu zgierskiego oraz miasta Łodzi. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

25 lipca 2011 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – blok programowy C, C+E.

30 sierpnia 2011 r.
Podpisanie umów uczestnictwa z pierwszą grupą kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Rozpoczęcie zajęć teoretycznych.

15 – 17 października 2011 r.
Zajęcia na symulatorze jazdy w warunkach specjalnych dla grupy I.

18 października 2011 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych z pierwszą grupą kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

7 listopada 2011 r.
Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego przez komisję powołaną przez Wojewodę Łódzkiego dla grupy I.

6 września 2011 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – blok programowy C, C+E.

11 października 2011 r.
Podpisanie umów uczestnictwa z drugą grupą kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Rozpoczęcie zajęć teoretycznych.

14 listopada 2011 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych z drugą grupą kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

26 – 28 listopada 2011 r.
Zajęcia na symulatorze jazdy w warunkach specjalnych dla grupy II.

1 grudnia 2011 r.
Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego przez komisję powołaną przez Wojewodę Łódzkiego dla grupy II.

18 listopada 2011 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – blok programowy D, D+E.

30 listopada 2011 r.
Podpisanie umów uczestnictwa z trzecią grupą kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Rozpoczęcie zajęć teoretycznych.

23 stycznia 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych z trzecią grupą kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

10 – 12 lutego 2012 r.
Zajęcia na symulatorze jazdy w warunkach specjalnych dla grupy III.

24 lutego 2012 r.
Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego przez komisję powołaną przez Wojewodę Łódzkiego dla grupy III.

6 lutego 2012 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – blok programowy C, C+E.

5 marca 2012 r.
Podpisanie umów uczestnictwa z czwartą grupą kwalifikacji wstępnej. Rozpoczęcie zajęć teoretycznych.

14 czerwca 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych z czwartą grupą kwalifikacji wstępnej.

1 – 9 lipca 2012 r.
Zajęcia na symulatorze jazdy w warunkach specjalnych dla grupy IV.

23 lipca 2012 r.
Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego przez komisję powołaną przez Wojewodę Łódzkiego dla grupy IV.

4 września 2012 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – blok programowy C, C+E.

20 września 2012 r.
Podpisanie umów uczestnictwa z piątą grupą kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Rozpoczęcie zajęć teoretycznych.

5 listopada 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych z piątą grupą kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

23 – 24 listopada 2012 r.
Zajęcia na symulatorze jazdy w warunkach specjalnych dla grupy V.

10 grudnia 2012 r.
Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego przez komisję powołaną przez Wojewodę Łódzkiego dla grupy V.

4 grudnia 2012 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – blok programowy C, C+E.

19 grudnia 2012 r.
Podpisanie umów uczestnictwa z szóstą grupą kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Rozpoczęcie zajęć teoretycznych.

7 lutego 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych z szóstą grupą kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

23 – 25 lutego 2013 r.
Zajęcia na symulatorze jazdy w warunkach specjalnych dla grupy VI.

13 marca 2013 r.
Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego przez komisję powołaną przez Wojewodę Łódzkiego dla grupy VI.

21 stycznia 2013 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników w ramach kwalifikacji wstępnej C – blok programowy D, D+E.

12 lutego 2013 r.
Podpisanie umów uczestnictwa z siódmą grupą kwalifikacji wstępnej C. Rozpoczęcie zajęć teoretycznych.

23 marca 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych z siódmą grupą kwalifikacji wstępnej C.

22 – 24 lutego 2013 r.
Zajęcia na symulatorze jazdy w warunkach specjalnych dla grupy VII.

23 kwietnia 2013 r.
Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego przez komisję powołaną przez Wojewodę Łódzkiego dla grupy VII.

30 kwietnia 2013 r.
Zakończenie realizacji projektu.

Zapytania ofertowe

Data zamieszczenia 05-08-2011 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Zakup 15 sztuk komputerów stacjonarnych typu All-in-One wraz z ekranami dotykowymi do celów prowadzenia zajęć teoretycznych i ćwiczeń w ramach kwalifikacji wstępnej. KOD CPV: 30213000-5. Termin składania ofert upływa w dniu: 16 sierpnia 2011 r.

—-> pobierz szczegółowy opis zamówienia <—-

Data zamieszczenia 05-08-2011 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Wynajem sali do prowadzenia zajęć teoretycznych i ćwiczeń w ramach kwalifikacji wstępnej; Zamawiający zapewnia wyposażenie sali w komputery. KOD CPV: 70220000-9. Termin składania ofert upływa w dniu: 12 sierpnia 2011 r.

—-> pobierz szczegółowy opis zamówienia <—-

Data zamieszczenia 18-08-2011 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Zakup 90 szt. oprogramowania e-learningowego zapewniającego dostęp do platformy edukacyjnej w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz 15 szt. oprogramowania e-learningowego zapewniającego dostęp do platformy edukacyjnej w ramach kwalifikacji wstępnej. KOD CPV: 80420000-4. Termin składania ofert upływa w dniu: 26 sierpnia 2011 r.

—-> pobierz szczegółowy opis zamówienia <—-

Data zamieszczenia 25-08-2011 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 – ERRATA
W związku z uwagami poczynionymi przez jednego z oferentów uprzejmie informujemy, iż z zapytania ofertowego nr 3 został usunięty zapis „produkt znajduje się na rynku od minimum 2 lat„. Wobec powyższego, poniżej znajduje się aktualne zapytanie ofertowe. Jednocześnie informujemy, iż wydłużeniu ulega termin składania ofert – do dnia 2 września 2011 roku.

—-> pobierz szczegółowy opis zamówienia <—-

Data zamieszczenia 09-09-2011 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Wynajem symulatora pojazdu ciężarowego i autobusu do celów prowadzenia zajęć praktycznych w ramach kwalifikacji wstępnej. KOD CPV: 34151000-0, PA01-7. Termin składania ofert upływa w dniu: 16 września 2011 r.

—-> pobierz szczegółowy opis zamówienia <—-

Kontakt z Biurem projektu

Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „MARKAB” Sp. z o.o.
Adres: 95-100 Zgierz, ul. Wiosny Ludów 26a
Adres e-mail: biuro@markab.pl
Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 8.00-18.00

.
.

logo_lodzkie2

Urząd Marszałkowski w Łodzi – POKL
www.pokl.lodzkie.pl

separator

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzkiwww.efs.gov.pl