Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt „Kierowca handlowiec”

Informacje o projekcie

„Kierowca handlowiec” to bezpłatny projekt szkoleniowy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Cel główny projektu

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych a tym samym konkurencyjności na rynku pracy grupy 300 osób pracujących z terenu województwa łódzkiego poprzez nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie z grupy deficytowych (przedstawiciel handlowy), w okresie od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2014 r.

Cele szczegółowe projektu

Cel szczegółowy nr 1 zakłada zdobycie prawa jazdy kat. B przez 100 uczestników projektu.
Cel szczegółowy nr 2 zakłada nabycie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, obsługi GPS oraz korzystania z platformy e-learningowej przez 300 uczestników projektu.
Cel szczegółowy nr 3 zakłada nabycie wszechstronnych umiejętności wymaganych w zawodzie handlowca przez 300 uczestników projektu.

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest w okresie 01.03.2012 r. – 28.02.2014 r..

Działania w ramach projektu

I. Kurs prawa jazdy kategorii „B” z obsługą GPS, komputera i kursem pierwszej pomocy przedmedycznej – 20 edycji po 15 osób

Zakres szkolenia:

 1. Kurs prawa jazdy obejmujący zajęcia teoretyczne z zakresu przepisów ruchu drogowego w wymiarze 30 godzin / edycja oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 30 godzin na osobę. Uczestnicy będą poznawać przepisy ruchu drogowego przy pomocy zakupionych materiałów dydaktycznych do nauki przepisów wraz z dostępem do platformy e-learningowej.
 2. Obsługa GPS w wymiarze 5 godzin / edycja. Umiejętność obsługi GPS jest bardzo istotna z punktu widzenia przedstawiciela handlowego (konieczność szybkiego dotarcia do celu).
 3. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej: techniki udzielania pierwszej pomocy, zajęcia praktyczne na manekinie pod okiem specjalisty od resuscytacji. Czas trwania: 4 godziny na edycję.

Zakres szkolenia:

 1. Kurs prawa jazdy obejmujący zajęcia teoretyczne z zakresu przepisów ruchu drogowego w wymiarze 30 godzin / edycja oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 30 godzin na osobę. Uczestnicy będą poznawać przepisy ruchu drogowego przy pomocy zakupionych materiałów dydaktycznych do nauki przepisów wraz z dostępem do platformy e-learningowej.
 2. Obsługa GPS w wymiarze 5 godzin / edycja. Umiejętność obsługi GPS jest bardzo istotna z punktu widzenia przedstawiciela handlowego (konieczność szybkiego dotarcia do celu).
 3. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej: techniki udzielania pierwszej pomocy, zajęcia praktyczne na manekinie pod okiem specjalisty od resuscytacji. Czas trwania: 4 godziny na edycję.

Przed przystąpieniem do państwowego egzaminu na prawo jazdy, uczestnicy muszą zaliczyć egzamin wewnętrzny, na takich samych zasadach jak egzamin państwowy. Kursy obsługi tachografu i kurs pierwszej pomocy przedmedycznej również zakończą się egzaminem wewnętrznym.

II. Specjalistyczne szkolenie w zakresie handlowca – 20 edycji po 15 osób

Szkolenie odbędzie się w wymiarze 24 godzin. Zakres tematyczny:

 1. praca w terenie/techniki pozyskiwania klienta (3 godziny),
 2. techniki budowania długofalowych i profesjonalnych relacji z klientami (3 godziny),
 3. komunikatywność; komunikacja interpersonalna w pracy i z klientem; obsługa trudnego klienta; asertywność w relacji z klientem (6 godzin),
 4. dobra organizacja pracy własnej; umiejętność planowania pracy; zarządzanie czasem (3 godziny),
 5. radzenie sobie ze stresem (3 godziny),
 6. umiejętności negocjacyjne i sprzedażowe; techniki sprzedaży; techniki obrony oferty cenowej (6 godzin).

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej z naciskiem na analizę przypadków (case study) i ćwiczenia praktyczne. W czasie szkolenia omówiona zostanie kwestia ochrony środowiska w kontekście wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz równości płci. Zajęcia zakończą się wewnętrznym egzaminem i wydaniem certyfikatu ukończenia szkolenia.

Szkolenia i kursy będą się odbywały w wynajętych salach szkoleniowych i na placu ZPK „MARKAB”, poza miejscem i godzinami pracy uczestników. Terminy będą uzgadniane z uczestnikami danej edycji – elastycznie, tak aby umożliwić udział kobietom mającym pod opieką dzieci lub inne osoby zależne.

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do 300 pracujących osób dorosłych, w tym 105 osób powyżej 50 roku życia (z wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą), mieszkańców województwa łódzkiego, nie posiadających prawa jazdy, o najniższych dochodach i doświadczeniu zawodowym (weryfikowane na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu i formularza zgłoszeniowego). Szkolenia odbędą się poza miejscem i godzinami pracy uczestników.

Potencjalni uczestnicy projektu to osoby, które mają zatrudnienie, ale istnieje konieczność przekwalifikowania lub uzupełnienia posiadanych kwalifikacji zawodowych, które są niskie bądź zdezaktualizowane.

Priorytetowo traktowane będą kobiety, osoby z najniższym wynagrodzeniem, osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja rozpoczęła się w marcu 2012 r. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze projektu. Rekrutacja składa się z 5 etapów:

 1. przyjmowanie zgłoszeń od osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Zgłoszenia są przyjmowane w Biurze Projektu, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 2. Wyłonienie wg kryteriów rekrutacji przez cały okres projektu łącznie 350 osób i zaproszenie ich na rozmowę z Doradcą Zawodowym. O zakwalifikowaniu danej osoby do projektu będzie decydowała kolejność:
  1. wiek,
  2. niepełnosprawność,
  3. poziom dochodów,
  4. doświadczenie zawodowe,
  5. kolejność zgłoszeń.
  Weryfikacja nastąpi na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu i formularza zgłoszeniowego.
 3. Rozmowa z Doradcą Zawodowym w wymiarze 1 godzina na osobę, mająca na celu określenie predyspozycji danej osoby do wykonywania zawodu handlowca oraz wytyczenie indywidualnej ścieżki rozwoju. Osoby zakwalifikowane wypełnią u Doradcy Zawodowego ankietę zgłoszeniową, deklarację przystąpienia do projektu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Etap ten wyłoni przez cały okres projektu łącznie 320 osób, które zostaną skierowane do zrobienia badań lekarskich.
 4. Przeprowadzenie badań lekarskich dopuszczających do zrobienia prawa jazdy. Etap ten wyłoni 310 osób, które przejdą do etapu 5 (rozmowa z psychologiem).
 5. Badania psychologiczne – etap ten wyłoni 300 osób, z czego 105 osób w wieku powyżej 50 lat.

Rekrutacja będzie ciągła, zakończy się skompletowaniem uczestników do ostatnich edycji. W wyniku rekrutacji zostanie stworzona lista uczestników oraz lista rezerwowa. Rekrutacja zakończy się wyłonieniem 300 uczestników projektu podzielonych na 20 grup 15-osobowych. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu będzie możliwość jego zastąpienia osobą z listy rezerwowej, ale z uwagi na specyfikę projektu zastąpienie będzie możliwe przed kursem, a nie w trakcie.

— Pobierz ankietę zgłoszeniową —

Aktualności dotyczące projektu

1 marca 2012 r.
Rozpoczęcie realizacji projektu.
Z dniem 1 marca 2012 r. ruszyła realizacja projektu „Kierowca handlowiec”, skierowanego do osób pracujących z terenu województwa łódzkiego. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

30 kwietnia 2012 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników – grupa I.

18 maja 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa I.

4 czerwca 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa I.

14 czerwca 2012 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników – grupa II.

2 lipca 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa II.

17 lipca 2012 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników – grupa III.

18 lipca 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa II.

3 sierpnia 2012 r.
Przeprowadzenie zajęć z zakresu obsługi nawigacji GPS – grupa I.

4 sierpnia 2012 r.
Przeprowadzenie zajęć z zakresu obsługi nawigacji GPS – grupa II.

25 – 28 sierpnia 2012 r.
Przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia „Handlowiec” – grupa I.

28 sierpnia 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa III.

4 września 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa III.

15– 18 września 2012 r.
Przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia „Handlowiec” – grupa II.

22 – 25 września 2012 r.
Przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia „Handlowiec” – grupa III.

2 października 2012 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników – grupa IV i V.

13–16 października 2012 r.
Przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia „Handlowiec” – grupa I.

20 – 23 października 2012 r.
Przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia „Handlowiec” – grupa V.

25 października 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa IV.

30 października 2012 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników – grupa V.

4 listopada 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa IV.

10 – 15 listopada 2012 r.
Przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia „Handlowiec” – grupa VI.

12 listopada 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa V.

12 listopada 2012 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników – grupa VII.

24 – 27 listopada 2012 r.
Przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia „Handlowiec” – grupa VII.

26 listopada 2012 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników – grupa VIII.

8 – 11 grudnia 2012 r.
Przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia „Handlowiec” – grupa VIII.

21 grudnia 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa V.

3 stycznia 2013 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników – grupa IX.

7 stycznia 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa VI.

12 – 15 stycznia 2013 r.
Przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia „Handlowiec” – grupa IX.

1 lutego 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa VI.

12 lutego 2013 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników – grupa X.

22 lutego 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa VII.

23 – 27 lutego 2013 r.
Przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia „Handlowiec” – grupa X.

10 marca 2013 r.
Przeprowadzenie zajęć z zakresu obsługi nawigacji GPS – grupa III.

11 marca 2013 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników – grupa XI.

16 marca 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa IX.

21 marca 2013 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników – grupa XII.

23 marca 2013 r.
Przeprowadzenie zajęć z zakresu obsługi nawigacji GPS – grupa IV.

2 – 5 kwietnia 2013 r.
Przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia „Handlowiec” – grupa XI.

6 kwietnia 2013 r.
Przeprowadzenie zajęć z zakresu obsługi nawigacji GPS – grupa V.

6 – 9 kwietnia 2013 r.
Przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia „Handlowiec” – grupa XII.

8 kwietnia 2013 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników – grupa XIII.

22 kwietnia  2013 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa X.

27 – 30 kwietnia 2013 r.
Przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia „Handlowiec” – grupa XIII.

29 kwietnia 2013 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników – grupa XIV.

11 – 14 maja 2013 r.
Przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia „Handlowiec” – grupa XIV.

12 maja 2013 r.
Przeprowadzenie zajęć z zakresu obsługi nawigacji GPS – grupa VI.

17 maja 2013 r.
Przeprowadzenie zajęć z zakresu obsługi nawigacji GPS – grupa VII.

22 maja 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa XI.

3 czerwca 2013 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników – grupa XV.

9 czerwca 2013 r.
Przeprowadzenie zajęć z zakresu obsługi nawigacji GPS – grupa VIII.

14 czerwca 2013 r.
Przeprowadzenie zajęć z zakresu obsługi nawigacji GPS – grupa IX.

17 czerwca 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa XI.

22-25 czerwca 2013 r.
Przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia „Handlowiec” – grupa XV.

7 lipca 2013 r.
Przeprowadzenie zajęć z zakresu obsługi nawigacji GPS – grupa X.

11 lipca 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa XII.

13 lipca 2013 r.
Przeprowadzenie zajęć z zakresu obsługi nawigacji GPS – grupa XI.

16 lipca 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa XIII.

17 lipca 2013 r.
Przeprowadzenie zajęć z zakresu obsługi nawigacji GPS – grupa XII.

22 lipca 2013 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników – grupa XVI.

28 lipca 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa XII.

1 sierpnia 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa XIII.

6 sierpnia 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa XIV.

27 sierpnia 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa XIV.

6 września 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa XV.

25 września 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kategorii B – grupa XV.

28 września – 01 października 2013 r.
Przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia „Handlowiec” – grupa XVI.

Zapytania ofertowe

Data zamieszczenia 15-03-2012 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PROWADZENIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH
W związku z realizacją projektu „Kierowca handlowiec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prosimy o przedstawienie ofert cenowych na prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych kursu prawa jazdy kategorii B. Oferty prosimy składać w Biurze Projektu: Zgierz, Wiosny Ludów 26a, w godz. 8-18.

—-> pobierz szczegółową informację <—-

Data zamieszczenia 30-05-2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby prowadzenia kursów prawa jazdy. KOD CPV: 09132100-4; MA04-3. Termin składania ofert upływa w dniu: 14 czerwca 2012 r.

—-> pobierz szczegółową informację <—-

Data zamieszczenia 06-07-2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Wynajem sali do prowadzenia zajęć teoretycznych kursu nauki jazdy kat. B – 204 godzin oraz przeprowadzenia kursu szkoleniowego w zakresie handlowca – 480 godzin. KOD CPV: 70220000-9. Termin składania ofert upływa w dniu: 20 lipca 2012 r.

—-> pobierz szczegółową informację <—-

Data zamieszczenia 06-07-2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie specjalistycznego kursu szkoleniowego w zakresie handlowca. KOD CPV: 79632000-3 – szkolenie pracowników, 80500000-9- usługi szkoleniowe. Termin składania ofert upływa w dniu: 20 lipca 2012 r.

—-> pobierz szczegółową informację <—-

Kontakt z Biurem projektu

Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „MARKAB” Sp. z o.o.
Adres: 95-100 Zgierz, ul. Wiosny Ludów 26a
Adres e-mail: biuro@markab.pl
Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 8.00-18.00

.
.

logo_lodzkie2

Urząd Marszałkowski w Łodzi – POKL
www.pokl.lodzkie.pl

separator

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzkiwww.efs.gov.pl