Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt „Kierowca zawodowy – pewna praca. Szkolenia dla mieszkańców gminy Głowno”

Informacje o projekcie

„Kierowca zawodowy – pewna praca. Szkolenia dla mieszkańców gminy Głowno” to bezpłatny projekt szkoleniowy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Cel główny projektu

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy grupy 20 mieszkańców gminy Głowno pozostających bez zatrudnienia poprzez nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie z grupy deficytowych (kierowca zawodowy), w okresie od listopada 2009 r. do stycznia 2010 r.

Cele szczegółowe projektu

Cel szczegółowy nr 1 zakłada zwiększenie szans na rynku pracy 10 uczestników poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych w zawodzie kierowcy zawodowego (prawo jazdy kategorii „C”), uzupełnionych o niezbędne kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Cel szczegółowy nr 2 zakłada zwiększenie szans na rynku pracy 10 uczestników poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych w zawodzie kierowcy zawodowego (prawo jazdy kategorii „C+E”), uzupełnionych o niezbędne kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2009 r. – 31.01.2010 r.

Działania w ramach projektu

I. Kurs prawa jazdy kategorii „C” z kursem pierwszej pomocy przedmedycznej dla 10 osób

Zakres szkolenia:

  1. Kurs prawa jazdy obejmujący zajęcia teoretyczne z zakresu przepisów ruchu drogowego w wymiarze 20 godzin oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 30 godzin
  2. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej: techniki udzielania pierwszej pomocy, zajęcia praktyczne na manekinie pod okiem specjalisty od resuscytacji. Czas trwania: 2 godziny.

II. Kurs prawa jazdy kategorii „C+E” z kursem pierwszej pomocy przedmedycznej dla 10 osób

Zakres szkolenia:

  1. Kurs prawa jazdy obejmujący zajęcia teoretyczne z zakresu przepisów ruchu drogowego w wymiarze 20 godzin oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 25 godzin
  2. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej: techniki udzielania pierwszej pomocy, zajęcia praktyczne na manekinie pod okiem specjalisty od resuscytacji. Czas trwania: 2 godziny.

Przed przystąpieniem do państwowego egzaminu na prawo jazdy, uczestnicy muszą zaliczyć egzaminy wewnętrzne, na takich samych zasadach jak egzamin państwowy. W przypadku niezaliczenia egzaminu w WORD uczestnicy pokryją koszty egzaminów poprawkowych z własnych środków. Kurs kurs pierwszej pomocy również zakończy się egzaminem wewnętrznym.aminem państwowym.

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), mieszkańców gminy Głowno. Potencjalni uczestnicy to mieszkańcy terenów wiejskich, bezrobotni lub pozostający bez zatrudnienia.

Priorytetowo traktowane będą kobiety oraz osoby powyżej 45 roku życia.

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja składa się z 4 etapów:

  1. przyjmowanie zgłoszeń od osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Zgłoszenia są przyjmowane w Biurze Projektu, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  2. Wyłonienie 30 osób – w pierwszej kolejności wyłonione zostaną kobiety oraz osoby w wieku powyżej 45 lat. Następne osoby – wg kolejności zgłoszeń. Dodatkowe kryterium rekrutacji: posiadanie prawa jazdy kategorii C (dla uczestników kursu na kategorię C+E).
  3. Badania lekarskie dopuszczające do zawodu – po badaniach 25 osób przejdzie do dalszego etapu rekrutacji.
  4. Badania psychologiczne (badanie predyspozycji osobowościowych do wykonywania zawodu kierowcy). Etap wyłoni ostateczną grupę uczestników – 20 osób.

Podczas każdego etapu wnioskodawca ma na uwadze zachowanie zasady równości płci (pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały kobiety). W wyniku rekrutacji zostanie stworzona lista uczestników oraz lista rezerwowa.

Aktualności dotyczące projektu

9 grudnia 2009 r.
Podpisanie umów uczestnictwa w projekcie
W dniach 1-9 grudnia 2009 r. z 20 osobami, spełniającymi kryteria rekrutacji, które przeszły wszystkie etapy rekrutacji, podpisane zostały umowy uczestnictwa w projekcie.

31 listopada 2009 r.
Zakończenie rekrutacji do projektu
W dniu 31 listopada 2009 r. zakończyła się rekrutacja do projektu „Kierowca zawodowy – pewna praca. Szkolenia dla mieszkańców gminy Głowno”. W dniach 1-7 grudnia 2009 r. Komisja Rekrutacyjna dokona oceny kompletności złożonych dokumentów i podejmie decyzję, zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji, o przyjęciu zgłoszonych osób do udziału w projekcie. Wszystkie osoby, które wyraziły chęć udziału w projekcie „Kierowca zawodowy – pewna praca. Szkolenia dla mieszkańców gminy Głowno” zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji. Z 20 osobami spełniającymi kryteria uczestnictwa do 10 grudnia 2009 r. zostaną podpisane umowy uczestnictwa w projekcie.

1 listopada 2009 r.
Rozpoczęła się rekrutacja do projektu
Od 1 listopada 2009 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Kierowca zawodowy – pewna praca. Szkolenia dla mieszkańców gminy Głowno”. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do Biura Projektu czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Zgłoszenie do projektu następuje na podstawie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.

1 listopada 2009 r.
Rozpoczęcie realizacji projektu
Z dniem 1 listopada 2009 r. ruszyła realizacja projektu „Kierowca zawodowy – pewna praca. Szkolenia dla mieszkańców gminy Głowno”, skierowanego do mieszkańców gminy Głowno. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Kontakt z Biurem projektu

Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „MARKAB” Sp. z o.o.
Adres: 95-100 Zgierz, ul. Wiosny Ludów 26a
Adres e-mail: biuro@markab.pl
Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 8.00-18.00

.
.

logo_lodzkie2

Urząd Marszałkowski w Łodzi – POKL
www.pokl.lodzkie.pl

separator

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzkiwww.efs.gov.pl