Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt „Kierowca zawodowy – pewna praca. Szkolenia dla osób pracujących chcących zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe”

Informacje o projekcie

„Kierowca zawodowy – pewna praca. Szkolenia dla osób pracujących chcących zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe” to bezpłatny projekt szkoleniowy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Cel główny projektu

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku pracy grupy 120 osób pracujących z powiatu zgierskiego oraz z miasta Łodzi poprzez nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie z grupy deficytowych (kierowca zawodowy), w okresie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2013 r.

Cele szczegółowe projektu

Cel szczegółowy nr 1 zakłada nabycie lub podniesienie przez 40 uczestników kwalifikacji zawodowych w zawodzie kierowcy (prawo jazdy kategorii „C”), uzupełnionych o niezbędne kwalifikacje w zakresie obsługi urządzeń technicznych i udzielania pierwszej pomocy.
Cel szczegółowy nr 2 zakłada nabycie lub podniesienie przez 40 uczestników kwalifikacji zawodowych w zawodzie kierowcy (prawo jazdy kategorii „C+E”), uzupełnionych o niezbędne kwalifikacje w zakresie obsługi urządzeń technicznych i udzielania pierwszej pomocy.
Cel szczegółowy nr 3 zakłada nabycie lub podniesienie przez 40 uczestników kwalifikacji zawodowych w zawodzie kierowcy (prawo jazdy kategorii „D”), uzupełnionych o niezbędne kwalifikacje w zakresie obsługi urządzeń technicznych i udzielania pierwszej pomocy.
Cel szczegółowy nr 4 zakłada nabycie lub podniesienie przez 30 uczestników umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim.
Cel szczegółowy nr 5 zakłada umożliwienie nabycia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawnień w zawodzie „kierowca zawodowy” przez 90 osób (dotyczy kategorii „C”, „C+E”, „D”).

Wnioskodawca zakłada realizację typu projektu: szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2011 r. – 31.08.2013 r.

Działania w ramach projektu

I. Kurs prawa jazdy kategorii „C” z obsługą tachografu, GPS i kursem pierwszej pomocy przedmedycznej – 4 edycje po 10 osób

Zakres szkolenia:

 1. Kurs prawa jazdy obejmujący zajęcia teoretyczne z zakresu przepisów ruchu drogowego w wymiarze 20 godzin / edycja oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 30 godzin / edycja,
 2. Obsługa tachografu w wymiarze 5 godzin / edycja,
 3. Obsługa GPS w wymiarze 5 godzin / edycja,
 4. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej: techniki udzielania pierwszej pomocy, zajęcia praktyczne na manekinie pod okiem specjalisty od resuscytacji. Czas trwania: 2-4 godziny / edycja.

Przed przystąpieniem do państwowego egzaminu, uczestnicy muszą zaliczyć egzamin wewnętrzny, na takich samych zasadach jak egzamin państwowy. Kursy obsługi GPS, tachografu i kurs pierwszej pomocy przedmedycznej również zakończą się egzaminem wewnętrznym. Ponadto uczestnicy szkoleń będą, pod okiem instruktora, jeździć w tzw. alkogoglach, czyli „po spożyciu”, co uświadomi im zagrożenia wynikające z bezmyślności kierowców spożywających alkohol, jak również ze spowolnienia reakcji na zdarzenia drogowe.

II. Kurs prawa jazdy kategorii „C+E” z obsługą tachografu, GPS i kursem pierwszej pomocy przedmedycznej – 4 edycje po 10 osób

Zakres szkolenia:

 1. Kurs prawa jazdy obejmujący zajęcia teoretyczne z zakresu przepisów ruchu drogowego w wymiarze 20 godzin / edycja oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 25 godzin / edycja,
 2. Obsługa tachografu w wymiarze 5 godzin / edycja,
 3. Obsługa GPS w wymiarze 5 godzin / edycja,
 4. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej: techniki udzielania pierwszej pomocy, zajęcia praktyczne na manekinie pod okiem specjalisty od resuscytacji. Czas trwania: 2-4 godziny / edycja.

Przed przystąpieniem do państwowego egzaminu, uczestnicy muszą zaliczyć egzamin wewnętrzny, na takich samych zasadach jak egzamin państwowy. Kursy obsługi GPS, tachografu i kurs pierwszej pomocy przedmedycznej również zakończą się egzaminem wewnętrznym. Ponadto uczestnicy szkoleń będą, pod okiem instruktora, jeździć w tzw. alkogoglach, czyli „po spożyciu”, co uświadomi im zagrożenia wynikające z bezmyślności kierowców spożywających alkohol, jak również ze spowolnienia reakcji na zdarzenia drogowe.

III. Kurs prawa jazdy kategorii „D” z obsługą tachografu, GPS i kursem pierwszej pomocy przedmedycznej – 4 edycje po 10 osób

Zakres szkolenia:

 1. Kurs prawa jazdy obejmujący zajęcia teoretyczne z zakresu przepisów ruchu drogowego w wymiarze 20 godzin / edycja oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 60 godzin / edycja,
 2. Obsługa tachografu w wymiarze 5 godzin / edycja,
 3. Obsługa GPS w wymiarze 5 godzin / edycja,
 4. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej: techniki udzielania pierwszej pomocy, zajęcia praktyczne na manekinie pod okiem specjalisty od resuscytacji. Czas trwania: 2-4 godziny / edycja.Przed przystąpieniem do państwowego egzaminu, uczestnicy muszą zaliczyć egzamin wewnętrzny, na takich samych zasadach jak egzamin państwowy. Kursy obsługi GPS, tachografu i kurs pierwszej pomocy przedmedycznej również zakończą się egzaminem wewnętrznym. Ponadto uczestnicy szkoleń będą, pod okiem instruktora, jeździć w tzw. alkogoglach, czyli „po spożyciu”, co uświadomi im zagrożenia wynikające z bezmyślności kierowców spożywających alkohol, jak również ze spowolnienia reakcji na zdarzenia drogowe.

IV. Szkolenia fakultatywne „Kurs języka angielskiego” – 80 osób x 2 semestry, 210 godzin / osoba

O tym, kto zostanie skierowany na szkolenie, zdecyduje Doradca Zawodowy po określeniu ścieżek rozwoju zawodowego. Na kurs zostaną skierowane głównie osoby, które będą pracować jako kierowcy międzynarodowi. Szkoła językowa zapewni, oprócz szkolenia, konsultacje indywidualne, dodatkowe pomoce dydaktyczne, platformę e-learningową. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym.

V. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców zawodowych kat. C, C+E, D

Kurs odbędzie się w wymiarze:

 • 130 godzin teorii / edycja, z wykorzystaniem platformy e-learningowej,
 • 10 godzin praktyki / osoba, w tym zajęcia na symulatorze w wymiarze 2 godzin / osoba.Zajęcia zakończą się egzaminem państwowym.

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do pracujących osób dorosłych, mieszkańców województwa łódzkiego (z wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą), z powiatu zgierskiego oraz miasta Łódź. Szkolenia odbędą się poza miejscem i godzinami pracy uczestników.

Dodatkowe kryterium: posiadanie prawa jazdy, odpowiednio kat. B dla uczestników nauki jazdy kat. C i D oraz kat. C dla uczestników nauki jazdy kat C+E.

Priorytetowo traktowane będą kobiety, osoby z najniższym wynagrodzeniem, osoby z maksymalnie średnim wykształceniem, osoby powyżej 45 roku życia oraz mieszkańcy terenów wiejskich.

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja rozpoczęła się 24 września 2011 r. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze projektu. Rekrutacja składa się z 5 etapów:

 1. przyjmowanie zgłoszeń od osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Zgłoszenia są przyjmowane w Biurze Projektu, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 2. Zaproszenie osób, które wypełniły formularz na rozmowę z komisją rekrutacyjną, w skład której wchodzą koordynator projektu oraz doradca zawodowy. W pierwszej kolejności zapraszane będą kobiety i osoby o najniższych dochodach, osoby z maksymalnie średnim wykształceniem, następnie osoby w wieku powyżej 45 lat oraz mieszkańcy terenów wiejskich. Następne osoby – wg kolejności zgłoszeń. Dodatkowe kryteria: posiadanie prawa jazdy kat. B (dla uczestnika kursu na C) lub prawa jazdy kat. C (dla uczestnika kursu na C+E). Po stwierdzeniu kwalifikowalności uczestnika i ewentualnej przynależności do jednej z w.w. grup, komisja kieruje uczestnika na badania lekarskie.
 3. Rozmowa z doradcą zawodowym w wymiarze 1 godziny na osobę, mająca na celu określenie predyspozycji danej osoby do wykonywania zawodu kierowcy oraz wytyczenie indywidualnej ścieżki rozwoju.
 4. Badania lekarskie dopuszczające do zawodu kierowcy.
 5. Badania psychologiczne mające za zadanie zbadanie predyspozycji osobowościowych danej osoby do wykonywania zawodu kierowcy.

Rekrutacja będzie ciągła, zakończy się skompletowaniem uczestników do ostatnich edycji. Podczas każdego etapu wnioskodawca ma na uwadze zachowanie zasady równości płci (pierwszeństwo w udziale w projekcie mają kobiety). W wyniku rekrutacji zostanie stworzona lista uczestników oraz lista rezerwowa.

— Pobierz ankietę zgłoszeniową —

Aktualności dotyczące projektu

1 września 2011 r.
Rozpoczęcie realizacji projektu.
Z dniem 1 września 2011 r. ruszyła realizacja projektu „Kierowca zawodowy – pewna praca. Szkolenia dla osób pracujących chcących zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe”, skierowanego do osób pracujących z terenu powiatu zgierskiego oraz miasta Łodzi. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

14 października 2011 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników – grupa C1.

9 listopada  2011 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników – grupa D1.

21 listopada 2011 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych prawa jazdy kategorii C – grupa C1.

21 listopada  2011 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników – grupa C2.

25 listopada 2011 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych prawa jazdy kategorii D – grupa D1.

28 listopada 2011 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych prawa jazdy kategorii C – grupa D1.

29 listopada 2011 r.
Rozpoczęcie zajęć w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – blok programowy C, C+E. – grupa C1.

3 grudnia 2011 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych prawa jazdy kategorii C – grupa C1.

16 stycznia 2012 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników – grupa D2.

1 lutego 2012 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników – grupa C+E1.

9 lutego 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – blok programowy D, D+E – grupa D1

13 lutego 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych prawa jazdy kategorii C – grupa  C2.

13 lutego 2012 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników – grupa C3.

14 lutego 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych prawa jazdy kategorii C – grupa C2.

3 marca 2012 r.
Zajęcia dotyczące obsługi tachografu cyfrowego oraz czasu pracy kierowcy – grupa C2.

5 marca 2012 r.
Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego przez komisję powołaną przez Wojewodę Łódzkiego dla grupy C1.

7 marca 2012 r.
Zajęcia dotyczące obsługi tachografu cyfrowego oraz czasu pracy kierowcy – grupa D1.

8 marca 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych prawa jazdy kategorii D – grupa D2.

9 marca 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych prawa jazdy kategorii D – grupa D2.

12 marca 2012 r.
Przeprowadzenie zajęć teoretyczno-pokazowych z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej – grupa D1.

12 marca 2012 r.
Przeprowadzenie zajęć teoretyczno-pokazowych z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej – grupa D2.

12 marca 2012 r.
Przeprowadzenie zajęć teoretyczno-pokazowych z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej – grupa D2.

14 marca 2012 r.
Zajęcia dotyczące obsługi tachografu cyfrowego oraz czasu pracy kierowcy – grupa D2.

15 marca 2012 r.
Przeprowadzenie zajęć teoretyczno-pokazowych z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej – grupa C1.

15 marca 2012 r.
Przeprowadzenie zajęć teoretyczno-pokazowych z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej – grupa C2.

9 kwietnia 2012 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników – grupa D3.

24 kwietnia 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych prawa jazdy kategorii C+E – grupa C+E1.

25 kwietnia 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych prawa jazdy kategorii C+E – grupa C+E1.

2 maja 2012 r.
Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego przez komisję powołaną przez Wojewodę Łódzkiego dla grupy D1.

4 – 9 maja 2012 r.
Przeprowadzenie zajęć praktycznych z wykorzystaniem alkogogli – grupa D1.

7 maja 2012 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników – grupa C4.

10-16 maja 2012 r.
Przeprowadzenie zajęć praktycznych z wykorzystaniem alkogogli – grupa C1.

16 – 22 maja 2012 r.
Przeprowadzenie zajęć praktycznych z wykorzystaniem alkogogli – grupa C2.

17 maja 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – blok programowy D, D+E – grupa D2.

25 – 28 maja 2012 r.
Przeprowadzenie zajęć praktycznych z wykorzystaniem alkogogli – grupa D2.

14 czerwca 2012 r.
Zajęcia dotyczące obsługi tachografu cyfrowego oraz czasu pracy kierowcy – grupa C1.

14 lipca 2012 r.
Przeprowadzenie zajęć teoretyczno-pokazowych z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej – grupa C+E1.

15 lipca 2012 r.
Zajęcia dotyczące obsługi tachografu cyfrowego oraz czasu pracy kierowcy – grupa C+E1.

2 sierpnia 2012 r.
Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego przez komisję powołaną przez Wojewodę Łódzkiego dla grupy D2.

3 sierpnia 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – blok programowy C, C+E – grupa C2.

13 października 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych prawa jazdy kategorii C – grupa  C3.

14 października 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych prawa jazdy kategorii C – grupa C3.

16 października 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych prawa jazdy kategorii D – grupa  D3.

17 października 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych prawa jazdy kategorii D – grupa D3.

22 października 2012 r.
Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego przez komisję powołaną przez Wojewodę Łódzkiego dla grupy C2.

26 października 2012 r.
Zajęcia dotyczące obsługi tachografu cyfrowego oraz czasu pracy kierowcy – grupa D3.

27 października 2012 r.
Zajęcia dotyczące obsługi tachografu cyfrowego oraz czasu pracy kierowcy – grupa C3.

19 listopada 2012 r.
Rozpoczęcie zajęć w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – blok programowy C, C+E. – grupa C3.

22 listopada 2012 r.
Przeprowadzenie zajęć teoretyczno-pokazowych z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej – grupa C3.

22 listopada 2012 r.
Przeprowadzenie zajęć teoretyczno-pokazowych z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej – grupa D3.

3 grudnia  2012 r.
Rozpoczęcie kursu języka angielskiego dla grupy I.

3 grudnia  2012 r.
Rozpoczęcie kursu języka angielskiego dla grupy II.

5 grudnia  2012 r.
Rozpoczęcie kursu języka angielskiego dla grupy III.

12 lutego 2013 r.
Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego przez komisję powołaną przez Wojewodę Łódzkiego dla grupy C3.

19 marca 2013 r.
Rozpoczęcie kursu języka angielskiego dla grupy IV.

3 kwietnia 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych prawa jazdy kategorii C – grupa  C4.

5 kwietnia 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć praktycznych prawa jazdy kategorii C – grupa C4.

13 kwietnia 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – blok programowy C, C+E. – grupa C4.

31 maja 2013 r.
Zajęcia dotyczące obsługi tachografu cyfrowego oraz czasu pracy kierowcy – grupa C4.

Zapytania ofertowe

Data zamieszczenia 18-11-2011 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Zakup 15 sztuk komputerów stacjonarnych typu All-in-One wraz z ekranami dotykowymi do celów prowadzenia zajęć teoretycznych i ćwiczeń w ramach kwalifikacji wstępnej. KOD CPV: 30213000-5. Termin składania ofert upływa w dniu: 25 listopada 2011 r.

—-> pobierz szczegółowy opis zamówienia <—-

Data zamieszczenia 18-11-2011 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Wynajem sali do prowadzenia zajęć teoretycznych i ćwiczeń w ramach kwalifikacji wstępnej – Zamawiający zapewnia wyposażenie sali w komputery. KOD CPV: 70220000-9. Termin składania ofert upływa w dniu: 25 listopada 2011 r.

—-> pobierz szczegółowy opis zamówienia <—-

Data zamieszczenia 18-11-2011 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Wynajem pojazdu ciężarowego przystosowanego do prowadzenia szkolenia kierowców w ramach części praktycznej kwalifikacji wstępnej. KOD CPV: 34134000-6, PA01-7. Termin składania ofert upływa w dniu: 25 listopada 2011 r.

—-> pobierz szczegółowy opis zamówienia <—-

Data zamieszczenia 18-11-2011 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia w zakresie jazdy w warunkach specjalnych z wykorzystaniem symulatora pojazdu ciężarowego i autobusu w ramach kwalifikacji wstępnej. KOD CPV: 80411200. Termin składania ofert upływa w dniu: 25 listopada 2011 r.

—-> pobierz szczegółowy opis zamówienia <—-

Data zamieszczenia 07-09-2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie specjalistycznego kursu szkoleniowego z języka angielskiego dla 80 osób. KOD CPV: 80580000-3 – oferowanie kursów językowych; 80500000-9 – usługi szkoleniowe. Termin składania ofert upływa w dniu: 21 września 2012 r.

—-> pobierz szczegółowy opis zamówienia <—-

Kontakt z Biurem projektu

Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „MARKAB” Sp. z o.o.
Adres: 95-100 Zgierz, ul. Wiosny Ludów 26a
Adres e-mail: biuro@markab.pl
Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 8.00-18.00

.
.

logo_lodzkie2

Urząd Marszałkowski w Łodzi – POKL
www.pokl.lodzkie.pl

separator

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzkiwww.efs.gov.pl