Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt „Kierowca zawodowy – pewna praca. Szkolenia dla osób pracujących z powiatu zgierskiego”

Informacje o projekcie

„Kierowca zawodowy – pewna praca. Szkolenia dla osób pracujących z powiatu zgierskiego” to bezpłatny projekt szkoleniowy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Cel główny projektu

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku pracy grupy 150 osób pracujących z powiatu zgierskiego poprzez nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie z grupy deficytowych (kierowca zawodowy), w okresie od września 2009 r. do sierpnia 2011 r.

Cele szczegółowe projektu

Cel szczegółowy nr 1 zakłada nabycie przez 40 uczestników kwalifikacji zawodowych w zawodzie kierowcy (prawo jazdy kategorii „B”), uzupełnionych o niezbędne kwalifikacje w zakresie obsługi urządzeń technicznych i udzielania pierwszej pomocy.
Cel szczegółowy nr 2 zakłada nabycie lub podniesienie przez 40 uczestników kwalifikacji zawodowych w zawodzie kierowcy (prawo jazdy kategorii „C”), uzupełnionych o niezbędne kwalifikacje w zakresie obsługi urządzeń technicznych i udzielania pierwszej pomocy.
Cel szczegółowy nr 3 zakłada nabycie lub podniesienie przez 40 uczestników kwalifikacji zawodowych w zawodzie kierowcy (prawo jazdy kategorii „C+E”), uzupełnionych o niezbędne kwalifikacje w zakresie obsługi urządzeń technicznych i udzielania pierwszej pomocy.
Cel szczegółowy nr 4 zakłada nabycie lub podniesienie przez 30 uczestników kwalifikacji zawodowych w zawodzie kierowcy (prawo jazdy kategorii „D”), uzupełnionych o niezbędne kwalifikacje w zakresie obsługi urządzeń technicznych i udzielania pierwszej pomocy.
Cel szczegółowy nr 5 zakłada nabycie lub podniesienie przez 40 uczestników umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim.
Cel szczegółowy nr 6 zakłada zwiększenie motywacji do samokształcenia, wzrost samooceny i umiejętności autoprezentacji przez 150 uczestników projektu.

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2009 r. – 31.08.2011 r.

Działania w ramach projektu

I. Kurs prawa jazdy kategorii „B” z obsługą GPS, komputera i kursem pierwszej pomocy przedmedycznej – 4 edycje po 10 osób

Zakres szkolenia:

 1. Kurs prawa jazdy obejmujący zajęcia teoretyczne z zakresu przepisów ruchu drogowego w wymiarze 30 godzin oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 30 godzin
 2. Obsługa GPS w wymiarze 10 godzin / edycja
 3. Obsługa komputera – umiejętność posługiwania się aplikacją Word i Excel. Nacisk zostanie położony na wykorzystanie komputera w pracy kierowcy zawodowego – np. nauka obsługi bazy danych w Excelu. Czas trwania: 20 godzin / edycja.
 4. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej: techniki udzielania pierwszej pomocy, zajęcia praktyczne na manekinie pod okiem specjalisty od resuscytacji. Czas trwania: 2-4 godziny.
 5. Szkolenie „Umiejętności interpersonalne” w wymiarze 30 godzin / edycja. Zakres szkolenia: motywacja do samokształcenia; warsztaty samooceny i autoprezentacji; trening pamięci i koncentracji; techniki walki ze stresem; praca w zespole; rozwiązywanie konfliktów. Każda edycja rozpocznie się i zakończy testem psychometrycznym.

II. Kurs prawa jazdy kategorii „C” z obsługą tachografu, GPS, komputera i kursem pierwszej pomocy przedmedycznej – 4 edycje po 10 osób

Zakres szkolenia:

 1. Kurs prawa jazdy obejmujący zajęcia teoretyczne z zakresu przepisów ruchu drogowego w wymiarze 20 godzin oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 30 godzin
 2. Obsługa tachografu w wymiarze 10 godzin / edycja
 3. Obsługa GPS w wymiarze 10 godzin / edycja
 4. Obsługa komputera – umiejętność posługiwania się aplikacją Word i Excel. Nacisk zostanie położony na wykorzystanie komputera w pracy kierowcy zawodowego – np. nauka obsługi bazy danych w Excelu. Czas trwania: 20 godzin / edycja.
 5. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej: techniki udzielania pierwszej pomocy, zajęcia praktyczne na manekinie pod okiem specjalisty od resuscytacji. Czas trwania: 2-4 godziny.
 6. Szkolenie „Umiejętności interpersonalne” w wymiarze 30 godzin / edycja. Zakres szkolenia: motywacja do samokształcenia; warsztaty samooceny i autoprezentacji; trening pamięci i koncentracji; techniki walki ze stresem; praca w zespole; rozwiązywanie konfliktów. Każda edycja rozpocznie się i zakończy testem psychometrycznym.

III. Kurs prawa jazdy kategorii „C+E” z obsługą tachografu, GPS, komputera i kursem pierwszej pomocy przedmedycznej – 4 edycje po 10 osób

Zakres szkolenia:

 1. Kurs prawa jazdy obejmujący zajęcia teoretyczne z zakresu przepisów ruchu drogowego w wymiarze 20 godzin oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 25 godzin
 2. Obsługa tachografu w wymiarze 10 godzin / edycja
 3. Obsługa GPS w wymiarze 10 godzin / edycja
 4. Obsługa komputera – umiejętność posługiwania się aplikacją Word i Excel. Nacisk zostanie położony na wykorzystanie komputera w pracy kierowcy zawodowego – np. nauka obsługi bazy danych w Excelu. Czas trwania: 20 godzin / edycja.
 5. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej: techniki udzielania pierwszej pomocy, zajęcia praktyczne na manekinie pod okiem specjalisty od resuscytacji. Czas trwania: 2-4 godziny.
 6. Szkolenie „Umiejętności interpersonalne” w wymiarze 30 godzin / edycja. Zakres szkolenia: motywacja do samokształcenia; warsztaty samooceny i autoprezentacji; trening pamięci i koncentracji; techniki walki ze stresem; praca w zespole; rozwiązywanie konfliktów. Każda edycja rozpocznie się i zakończy testem psychometrycznym.

IV. Kurs prawa jazdy kategorii „D” z obsługą tachografu, GPS, komputera i kursem pierwszej pomocy przedmedycznej – 3 edycje po 10 osób

Zakres szkolenia:

 1. Kurs prawa jazdy obejmujący zajęcia teoretyczne z zakresu przepisów ruchu drogowego w wymiarze 20 godzin oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 60 godzin
 2. Obsługa tachografu w wymiarze 10 godzin / edycja
 3. Obsługa GPS w wymiarze 10 godzin / edycja
 4. Obsługa komputera – umiejętność posługiwania się aplikacją Word i Excel. Nacisk zostanie położony na wykorzystanie komputera w pracy kierowcy zawodowego – np. nauka obsługi bazy danych w Excelu. Czas trwania: 20 godzin / edycja.
 5. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej: techniki udzielania pierwszej pomocy, zajęcia praktyczne na manekinie pod okiem specjalisty od resuscytacji. Czas trwania: 2-4 godziny.
 6. Szkolenie „Umiejętności interpersonalne” w wymiarze 30 godzin / edycja. Zakres szkolenia: motywacja do samokształcenia; warsztaty samooceny i autoprezentacji; trening pamięci i koncentracji; techniki walki ze stresem; praca w zespole; rozwiązywanie konfliktów. Każda edycja rozpocznie się i zakończy testem psychometrycznym.

V. Kurs języka angielskiego – 4 edycje po 10 osób, 210 godzin / edycja

Kurs nie jest przewidziany dla wszystkich – o tym, kto zostanie skierowany zdecyduje doradca zawodowy po określeniu ścieżek rozwoju zawodowego. Na kurs zostaną skierowane głównie osoby, które będą pracować jako kierowcy międzynarodowi. Szkoła językowa zapewni, oprócz szkolenia, konsultacje indywidualne, komplet podręczników, dodatkowe pomoce dydaktyczne, platformę e-learningową. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym.

Przed przystąpieniem do państwowego egzaminu na prawo jazdy, uczestnicy muszą zaliczyć egzaminy wewnętrzne, na takich samych zasadach jak egzamin państwowy. W przypadku niezaliczenia egzaminu w WORD uczestnicy pokryją koszty egzaminów poprawkowych z własnych środków. Kursy obsługi GPS, tachografu, komputera oraz kurs pierwszej pomocy również zakończą się egzaminem wewnętrznym.

Adresaci projektu

Odbiorcami projektu są osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy, są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji.

Uczestnicy projektu muszą być mieszkańcami powiatu zgierskiego.

Priorytetowo traktowane będą kobiety oraz osoby powyżej 45 roku życia.

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja rozpoczęła się 1 października 2009 r. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze projektu. Rekrutacja składa się z 5 etapów:

 1. przyjmowanie zgłoszeń od osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Zgłoszenia są przyjmowane w Biurze Projektu, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 2. Zaproszenie 250 osób na rozmowę z doradcą zawodowym. W pierwszej kolejności zaproszone zostały osoby w wieku 45+ oraz kobiety. Następne osoby – wg kolejności zgłoszeń. Dodatkowe kryteria rekrutacji: posiadanie prawa jazdy kategorii B (dla uczestników kursu na kategorię C) lub prawa jazdy kategorii C (dla uczestników kursu na kategorię C+E).
 3. Rozmowa z doradcą zawodowym w wymiarze 1 godziny na osobę, mająca na celu określenie predyspozycji danej osoby do wykonywania zawodu kierowcy oraz wytyczenie indywidualnej ścieżki rozwoju. Etap ten wyłoni 200 osób.
 4. Badania lekarskie dopuszczające do zawodu kierowcy. Etap ten wyłoni 180 osób.
 5. Badania psychologiczne mające za zadanie zbadanie predyspozycji osobowościowych danej osoby do wykonywania zawodu kierowcy. Etap ten wyłoni ostateczną grupę uczestników – 150 osób.

Podczas każdego etapu wnioskodawca ma na uwadze zachowanie parytetu 50% osób w wieku 45+ w grupie osób przyjętych do projektu oraz zachowanie zasady równości płci (pierwszeństwo w udziale w projekcie mają kobiety). W wyniku rekrutacji została stworzona lista uczestników oraz lista rezerwowa.

— Pobierz ankietę zgłoszeniową —

Aktualności dotyczące projektu

16 kwietnia 2011 r.
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii C
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii C. Początek zajęć godz. 17:00.

13 kwietnia 2011 r.
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego dla kat. C.

11 kwietnia 2011 r.
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii C+E
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii C+E. Początek zajęć godz. 17:00.

8 kwietnia 2011 r.
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego dla kat. C+E.

17 marca 2011 r.
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii C
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii C. Początek zajęć godz. 17:00.

14 marca 2011 r.
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii C+E
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii C+E. Początek zajęć godz. 17:00.

10 marca 2011 r.
Podpisanie umów uczestnictwa w projekcie z czternastą grupą uczestników
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych prawa jazdy kategorii C, dla czternastej grupy uczestników. Początek zajęć – godzina 17.00.

9 marca 2011 r.
Rozpoczęcie szkolenia z tachografu cyfrowego
Rozpoczęcie szkolenia z tachografu cyfrowego dla kat. C+E.

2 marca 2011 r.
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego dla kat. B.

1 marca 2011 r.
Podpisanie umów uczestnictwa w projekcie z trzynastą grupą uczestników
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych prawa jazdy kategorii C+E, dla trzynastej grupy uczestników. Początek zajęć – godzina 17.00.

25 lutego 2011 r.
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego dla kat. C+E.

23 lutego 2011 r.
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii B
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii B. Początek zajęć godz. 17:00.

9 lutego 2011 r.
Rozpoczęcie szkolenia z tachografu cyfrowego
Rozpoczęcie szkolenia z tachografu cyfrowego dla kat. C+E.

7 lutego 2011 r.
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii B
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii B. Początek zajęć godz. 17:00.

5 lutego 2011 r.
Szkolenie w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej
Szkolenie w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej dla kat. C, C+E, D.

4 lutego 2011 r.
Szkolenie w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej
Szkolenie w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej dla kat. B.

29 stycznia 2011 r.
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii C+E
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii C+E. Początek zajęć godz. 17:00.

19 stycznia 2011 r.
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego dla kat. D.

19 stycznia 2011 r.
Rozpoczęcie szkolenia z tachografu cyfrowego
Rozpoczęcie szkolenia z tachografu cyfrowego dla kat. C.

10 stycznia 2011 r.
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii C+E
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii C+E. Początek zajęć godz. 17:00.

7 stycznia 2011 r.
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego dla kat. C.

20 grudnia 2010 r.
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii C
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii C. Początek zajęć godz. 17:00.

10 grudnia 2010 r.
Podpisanie umów uczestnictwa w projekcie z dwunastą grupą uczestników
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych prawa jazdy kategorii B, dla dwunastej grupy uczestników. Początek zajęć – godzina 17.00.

8 grudnia 2010 r.
Podpisanie umów uczestnictwa w projekcie z jedenastą grupą uczestników
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych prawa jazdy kategorii C+E, dla jedenastej grupy uczestników. Początek zajęć – godzina 17.00.

1 grudnia 2010 r.
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego dla kat. C+E.

1 grudnia 2010 r.
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii C
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii C. Początek zajęć godz. 17:00.

24 listopada 2010 r.
Rozpoczęcie szkolenia z tachografu cyfrowego
Rozpoczęcie szkolenia z tachografu cyfrowego dla kat. C+E.

18 listopada 2010 r.
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii D
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii D. Początek zajęć godz. 17:00.

17 listopada 2010 r.
Rozpoczęcie szkolenia z tachografu cyfrowego
Rozpoczęcie szkolenia z tachografu cyfrowego dla kat. C.

15 listopada 2010 r.
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii C+E
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii C+E. Początek zajęć godz. 17:00.

12 listopada 2010 r.
Rozpoczęcie szkolenia z tachografu cyfrowego
Rozpoczęcie szkolenia z tachografu cyfrowego dla kat. D.

29 października 2010 r.
Rozpoczęcie szkolenia z tachografu cyfrowego
Rozpoczęcie szkolenia z tachografu cyfrowego dla kat. C+E.

29 października 2010 r.
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego dla kat. C.

21 października 2010 r.
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii D
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii D. Początek zajęć godz. 17:00.

20 października 2010 r.
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego dla kat. B.

18 października 2010 r.
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii C+E
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii C+E. Początek zajęć godz. 17:00.

8 października 2010 r.
Podpisanie umów uczestnictwa w projekcie z dziewiątą grupą uczestników
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych prawa jazdy kategorii D, dla dziewiątej grupy uczestników. Początek zajęć – godzina 17.00.

25 września 2010 r.
Rozpoczęcie szkolenia z tachografu cyfrowego
Rozpoczęcie szkolenia z tachografu cyfrowego dla kat. D.

25 września 2010 r.
Szkolenie w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej
Szkolenie w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej dla kat. C+E.

23 września 2010 r.
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii B
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii B. Początek zajęć godz. 17:00.

20 września 2010 r.
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii C
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii C. Początek zajęć godz. 17:00.

14 września 2010 r.
Podpisanie umów uczestnictwa w projekcie z dziesiątą grupą uczestników
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych prawa jazdy kategorii C, dla dziesiątej grupy uczestników. Początek zajęć – godzina 17.00.

10 września 2010 r.
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego dla kat. C+E.

8 września 2010 r.
Podpisanie umów uczestnictwa w projekcie z ósmą grupą uczestników
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych prawa jazdy kategorii C+E, dla ósmej grupy uczestników. Początek zajęć – godzina 17.00.

8 września 2010 r.
Szkolenie w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej
Szkolenie w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej dla siódmej grupy beneficjentów kat. B.

7 września 2010 r.
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego dla kat. B.

26 sierpnia 2010 r.
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii B
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii B. Początek zajęć godz. 17:00.

23 sierpnia 2010 r.
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii C
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii C. Początek zajęć godz. 17:00.

17 sierpnia 2010 r.
Podpisanie umów uczestnictwa w projekcie z siódmą grupą uczestników
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych prawa jazdy kategorii B, dla siódmej grupy uczestników. Początek zajęć – godzina 17.00.

9 sierpnia 2010 r.
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii C+E
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii C+E. Początek zajęć godz. 17:00.

5 sierpnia 2010 r.
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii D
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii D. Początek zajęć godz. 17:00.

16 lipca 2010 r.
Szkolenie w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej
Szkolenie w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej dla kat. C i C+E.

8 lipca 2010 r.
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii D
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii D. Początek zajęć godz. 17:00.

5 lipca 2010 r.
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii C+E
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii C+E. Początek zajęć godz. 17:00.

3 lipca 2010 r.
Podpisanie umów uczestnictwa z 6 grupą beneficjentów
Rozpoczęcie kursu prawa jazdy kategorii C. Początek zajęć: godz. 10:00.

1 lipca 2010 r.
Badania i doradztwo dla uczestników
Badania lekarskie, psychologiczne i spotkanie z Doradcą Zawodowym dla kandydatów na kurs kategorii C.

25 czerwca 2010 r.
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kategorii B
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych kategorii B. Początek zajęć godz. 17:00. Kurs rozpoczyna się 4-godzinnym blokiem zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej.

21 czerwca 2010 r.
Podpisanie umów z piątą grupą beneficjentów
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych prawa jazdy kategorii C+E.

19 czerwca 2010 r.
Szkolenie w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej
Szkolenie w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej dla 3 grup beneficjentów. Początek zajęć:

 • Grupa II (kat. C) – godz. 12:00;
 • Grupa I (kat. D) – godz. 13:30;
 • Grupa III (kat. D) – godz. 15:00;

15 czerwca 2010 r.
Rekrutacja do piątej grupy
Rekrutacja do piątej grupy. Badania lekarskie, psychologiczne i rozmowa z Doradcą Zawodowym.

11 czerwca 2010 r.
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego dla 3 grupy uczestników. Początek zajęć godz. 16:30.

31 maja 2010 r.
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii C
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii C. Początek zajęć godz. 17:00.

25 maja 2010 r.
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii D
Rozpoczęcie kursu z zakresu nawigacji GPS dla kategorii D. Początek zajęć godz. 17:00.

20 maja 2010 r.
Podpisanie umów z czwartą grupą uczestników
Rozpoczęcie zajęć komputerowych dla beneficjentów zakwalifikowanych na kurs prawa jazdy kategorii B.

13 maja 2010 r.
Rekrutacja w ramach prawa jazdy kategorii B
Rekrutacja w ramach prawa jazdy kategorii B – badania lekarskie, badania psychologiczne i spotkanie z Doradcą Zawodowym.

27 kwietnia 2010 r.
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego.

26 kwietnia 2010 r.
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii C
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii C. Początek zajęć godz. 17:00.

24 kwietnia 2010 r.
Trzecia grupa uczestników
Podpisanie umów uczestnictwa w projekcie z trzecią grupą uczestników. Rozpoczęcie zajęć teoretycznych prawa jazdy kategorii D.

23 kwietnia 2010 r.
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego dla drugiej grupy
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego dla drugiej grupy. Początek zajęć godz. 16:30.

22 kwietnia 2010 r.
Badania uczestników kat. D
Przeprowadzenie badań psychologicznych, lekarskich oraz rozmowa z Doradcą Zawodowym – grupa II kategorii D.

21 kwietnia 2010 r.
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii D
Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu obsługi komputera dla kategorii D. Początek zajęć godz. 17:00.

20 kwietnia 2010 r.
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego
Rozpoczęcie szkolenia interpersonalnego dla pierwszej grupy. Początek zajęć godz. 16:30.

9 kwietnia 2010 r.
Podpisanie umów uczestnictwa w projekcie z drugą grupą uczestników
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych prawa jazdy kategorii C, dla drugiej grupy uczestników. Początek zajęć – godzina 17.00.

5 lutego 2010 r.
Podpisanie umów uczestnictwa w projekcie z pierwszą grupą uczestników
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych prawa jazdy kategorii D, dla pierwszej grupy. Początek zajęć o godzinie 17:00.

15 grudnia 2009 r.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników
Dla pierwszych grup kategorii C i D wykonane zostały badania lekarskie, psychologiczne oraz przeprowadzono rozmowy z Doradcą Zawodowym.

14 grudnia 2009 r.
Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu „Kierowca zawodowy – pewna praca. Szkolenia dla osób pracujących z powiatu zgierskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 POKL, zwracam się z prośbą o złożenie oferty sprzedaży samochodu ciężarowego powyżej 3,5 t do nauki jazdy.
Pobierz zapytanie ofertowe w języku polskim
Pobierz zapytanie ofertowe w języku niemieckim

9 września 2009 r.
Od października rozpocznie się rekrutacja do projektu
Od 1 października 2009 r. rozpocznie się rekrutacja do projektu „Kierowca zawodowy – pewna praca. Szkolenia dla osób pracujących z powiatu zgierskiego”. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do Biura Projektu czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Zgłoszenie do projektu nastąpi na podstawie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.

1 września 2009 r.
Rozpoczęcie realizacji projektu
Z dniem 1 września 2009 r. ruszyła realizacja projektu „Kierowca zawodowy – pewna praca. Szkolenia dla osób pracujących z powiatu zgierskiego”, skierowanego do osób pracujących z terenu powiatu zgierskiego.
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Zapytania ofertowe

Data zamieszczenia 23-08-2010 r.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:
Szkolenia języka angielskiego prowadzonego w formule blended-learnig (mieszanej), z użyciem platformy e-learningowej. Szkolenie powinno zakończy się wewnętrznym egzaminem końcowym. Dodatkowe informacje pod numerem tel. (42) 715 28 43, osoba do kontaktu: Pan Krzysztof Kruszyński.

—> pobierz pełną treść zapytania ofertowego <—

Kontakt z Biurem projektu

Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „MARKAB” Sp. z o.o.
Adres: 95-100 Zgierz, ul. Wiosny Ludów 26a
Adres e-mail: biuro@markab.pl
Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 8.00-18.00

.
.

logo_lodzkie2

Urząd Marszałkowski w Łodzi – POKL
www.pokl.lodzkie.pl

separator

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzkiwww.efs.gov.pl