Projekt „Nowy zawód!”

Informacje o projekcie

Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „MARKAB” Sp. z o.o. ogłasza nabór do Projektu „Nowy zawód!” realizowanego w ramach: umowy o dofinansowanie nr umowy RPLD.10.02.02-10-B014/17-00
Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”
Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu

Celem projektu jest uzyskanie nowego lub utrzymanie/kontynuacja zatrudnienia poprzez dostosowanie kwalifikacji do potrzeb regionalnej gospodarki przez 60os.(5 kobiet i 55 mężczyzn) przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, którzy pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa łódzkiego w okresie od 02-2018r. do 12-2019r. poprzez zastosowanie doradztwa zawodowego połączonego z IPD, poradnictwa psychologicznego, szkoleń zawodowych oraz pośrednictwa pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Adresaci projektu

W projekcie mogą wziąć udział:

– osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

– osoby przewidziane do zwolnienia i/lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Harmonogram wsparcia w ramach projektu: „Nowy zawód!”

Rekrutacja uczestników trwa od marca 2018 roku w sposób ciągły,
Projektodawca przewidział następujące formy wsparcia

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla 60 osób połączone z Indywidualnym Planem Działania  ………………  od kwietnia 2018

Indywidualne spotkania z psychologiem  ………………  od kwietnia 2018

Przeprowadzenie badań lekarskich oraz testów psychologicznych  ………………  od maja 2018

Szkolenia zawodowe:  ………………  od maja 2018

Szkolenie z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla 60 osób   ………………  od maja 2018

Szkolenie na prawo jazdy kat. C dla 20 osób  ………………  od czerwca 2018

Szkolenie na prawo jazdy kat. D dla 20 osób  ………………  od czerwca 2018

Szkolenie na prawo jazdy kat. C+E dla 20 osób  ………………  od września 2018

Egzaminy na prawo jazdy

Szkolenie z obsługi tachografów

Szkolenia indywidualne

Pośrednictwo Pracy

— Udział w projekcie jest bezpłatny! —

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Regulamin rekrutacji
—-> pobierz regulamin <—-

Formularz uczestnika
—-> pobierz formularz <—-

Oświadczenie uczestnika
—-> pobierz oświadczenie <—-

Umowa wsparcia
—-> pobierz umowę <—-

Zapytania ofertowe

Kontakt z Biurem projektu

Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „MARKAB” Sp. z o.o.
Adres: 95-100 Zgierz, ul. Wiosny Ludów 26a
Adres e-mail: markab@markab.pl
Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 8.00-18.00


Urząd Marszałkowski w Łodzi – POKL  www.pokl.lodzkie.pl

separator